งวดงบการเงิน ณ วันที่
ไตรมาส1/60 31/03/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 7,288.80
หนี้สินรวม 5,975.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,313.42
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00
รายได้รวม 485.23
กำไรสุทธิ 33.46
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07