หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2560 (F45-1)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2560 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรร
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2560 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
นโยบายการนำส่งงบการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)